Założenia

Celem SITP jest:

1) szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

2) popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

3) wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

5) podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

6) doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

8) integracja środowiska SITP, w szczególności przez organizowanie imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych.

SITP realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) upowszechnianie wiedzy o technicznych zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej,

2) współpracę z organizacjami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,

3) współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,

4) współpracę ze szkołami, uczelniami i jednostkami naukowo – badawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5) inspirowanie prac naukowo-badawczych związanych z ochroną przeciwpożarową,

6) popularyzowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

7) organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów, odczytów, wystaw, wyjazdów naukowo-technicznych,

8) inicjowanie i popieranie ruchu racjonalizatorskiego oraz udzielanie w tym celu członkom Stowarzyszenia porad naukowo-technicznych,

9) wydawanie czasopisma popularyzującego problematykę ochrony przeciwpożarowej,

10) opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

11) prowadzenie działalności doradczo-eksperckiej, szkoleń specjalistycznych i dobrowolnej certyfikacji firm świadczących usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

12) inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.