Statut – tekst

Tekst jednolity Statutu SITP uchwalony przez III NZDO
SITP w dniu 15 marca 2018 r.

w Warszawie i wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym
postanowieniem Są
du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 września 2018 r. Sygnatura
sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/061798/18/942

     Pobierz statut SITP

S T A T U T

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW

I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Pożarnictwa –

w skrócie SITP.

§ 2

Terenem działalności SITP jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

SITP jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie
obowiązującego Prawa

o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

SITP może być członkiem krajowych i zagranicznych
organizacji naukowo – technicznych,

o tym samym lub podobnym zakresie działalności.

§ 5

Strukturę organizacyjną SITP tworzą oddziały, jako
terenowe jednostki organizacyjne,

w których mogą być tworzone koła.

§ 6

Oddziały SITP mogą uzyskać osobowość prawną w trybie
określonym ustawą – Prawo

o Stowarzyszeniach. Uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego oddziału.

§ 7

 1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku:

     Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Pożarnictwa, z napisem w środku: Zarząd Główny w Warszawie, lub
Zarząd Oddziału (w) …

2. SITP może posiadać własny sztandar, znak, odznakę
członkowską, odznakę honorową

i odznakę członka honorowego SITP, na podstawie
obowiązujących przepisów.

§ 8

SITP opiera swoją działalność na pracy społecznej
ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9

Celem SITP jest:

1)    szerzenie wiedzy i postępu
technicznego w ochronie przeciwpożarowej,

2)    popularyzowanie zagadnień
ochrony przeciwpożarowej,

3)    wnioskowanie o potrzebie
weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4)    opracowywanie własnych
standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

5)   podejmowanie działań dla
zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i udział
w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych,

6)    prowadzenie działalności
naukowo-technicznej,

7)    doskonalenie wiedzy z
zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,

8)    organizowanie pomocy
koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,

9)    integracja środowiska SITP.

§ 10

SITP realizuje swoje cele poprzez:

1)    upowszechnianie wiedzy o
technicznych zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej,

2)    współpracę z organizacjami
naukowo-technicznymi w kraju i za granicą,

3)    współpracę z jednostkami
ochrony przeciwpożarowej,

4)    współpracę ze szkołami,
uczelniami i jednostkami naukowo–badawczymiw zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5)   inspirowanie prac
naukowo-badawczych związanych z ochroną przeciwpożarową,

6)   popularyzowanie nowoczesnych
rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

7)   organizowanie i współudział w
organizowaniu konferencji naukowo-technicznych, seminariów, sympozjów,
odczytów, wystaw i innych przedsięwzięć naukowo-technicznych o podobnym
charakterze oraz wyjazdów naukowo-technicznych,

8)   inicjowanie i popieranie ruchu
racjonalizatorskiego oraz udzielanie w tym celu członkom Stowarzyszenia porad
naukowo-technicznych,

9)   wydawanie czasopisma
popularyzującego problematykę ochrony przeciwpożarowej,

10)opracowywanie i wydawanie standardów z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,

11)prowadzenie działalności doradczo-eksperckiej,
szkoleń specjalistycznych, dobrowolnej certyfikacji firm świadczących usługi w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, certyfikacji
wyrobów budowlanych w zakresie ich właściwości użytkowych związanych z ochroną
przeciwpożarową,

12)nadawanie swoim członkom uprawnień rzeczoznawcy
Stowarzyszenia w zakresie specjalności związanych z ochroną przeciwpożarową,

13)opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w
zakresie swojej działalności,

14)opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie
odznaczeń i nagród państwowych dla członków oraz osób zasłużonych dla
Stowarzyszenia,

15)organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i
sportu, turystycznych i kulturalnych.

Rozdział III

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie SITP dzielą się na:

1)    zwyczajnych,

2)    honorowych,

3)    wspierających.

§ 12

Członkiem zwyczajnym SITP może być osoba z
wykształceniem co najmniej średnim, zainteresowana udziałem w realizacji celów
Stowarzyszenia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1)       wybierać i
być wybieranym do władz SITP,

2)       udziału w
zebraniach, zjazdach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach
organizowanych przez SITP,

3)       korzystania
z ulgowych świadczeń Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Główny
SITP i Zarząd Oddziału SITP.

4)       korzystania
z urządzeń i lokali Stowarzyszenia zgodnie z odrębnie ustalonymi regulaminami,

5)       noszenia
znaku SITP, odznak honorowych SITP i NOT,

6)       ubiegania
się o nadanie uprawnień rzeczoznawcy SITP.

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1)    przestrzegania postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał władz SITP,

2)     regularnego opłacania
składek członkowskich.

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału SITP na podstawie
  pisemnej deklaracji zainteresowanego.

§ 14

 1. Członkiem honorowym SITP może zostać wyłącznie osoba fizyczna,
  która szczególnie przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Godność członka
  honorowego nadaje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów
  na wniosek Zarządu Głównego SITP.
 3. Członek
  honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego,a ponadto
  jest zapraszany do udziału w Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów
  Oddziałów oraz Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów
  Kół w Oddziale,
  w którym jest członkiem.
 4. Członek
  honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne,
  zainteresowane wspieraniem celów statutowych Stowarzyszenia, które
  zadeklarowały wnoszenie składek na działalność statutową w wysokości nie
  niższej niż określona przez Zarząd Główny. Osoby prawne działają w SITP za
  pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 2. Członka
  wspierającego przyjmuje Zarząd Główny SITP lub Zarząd Oddziału SITP na
  podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.
 3. Członkowie
  wspierający Stowarzyszenia posiadają prawa członków zwyczajnych, za
  wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 4. Członek
  wspierający ma prawo używania obok swego nazwiska lub firmy,
  w przypadku osoby prawnej, dopisku „Członek wspierający
  Stowarzyszenia Inżynierów
  i Techników Pożarnictwa”.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1)    dobrowolnego wystąpienia
członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału SITP,

2)    skreślenia na podstawie
uchwały Zarządu Oddziału SITP za zaleganie z opłatą składek członkowskich za
okres jednego roku,

3)    wykluczenia na podstawie
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub

w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4)    śmierci członka.

§ 17

Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek
dobrowolnej rezygnacji lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
Zebrania Delegatów Oddziałów, podjętej na wniosek Zarządu Głównego SITP.

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1)    dobrowolnej rezygnacji
zgłoszonej na piśmie do Zarządu, który członka przyjmował,

2)    uchwały właściwego Zarządu o
skreśleniu z listy członków z powodu zalegania

z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.

§ 19

 1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu, członkowi SITP
  przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego SITP. Uchwała Zarządu
  Głównego SITP jest ostateczna.
 2. Od orzeczenia
  Sądu Koleżeńskiego Oddziału o wykluczeniu, członkowi SITP przysługuje
  prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego SITP. Orzeczenie Głównego
  Sądu Koleżeńskiego SITP jest ostateczne.

Rozdział IV

Władze SITP

§ 20

 1. Władzami naczelnymi SITP są:

1)    Walne Zebranie Członków lub
Zebranie Delegatów Oddziałów, w przypadku gdy SITP liczy powyżej 200 członków,

2)    Zarząd Główny,

3)    Główna Komisja Rewizyjna,

4)    Główny Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
  głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania
  Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów.
 2. Uchwały władz
  podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
  osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał wymagających
  kwalifikowanej większości głosów.
 3. Uchwały
  wymagające kwalifikowanej większości głosów wymienione są w rozdziale
  VIII.
 4. Uchwały Zarządu
  Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, mogą być podejmowane przy
  wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego. Zasady podejmowania
  uchwał
  w wymienionym trybie określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny
  SITP.

§ 21

Najwyższą władzą SITP jest Walne Zebranie Członków lub
Zebranie Delegatów Oddziałów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania
Delegatów Oddziałów należy

w szczególności:

1)    uchwalanie głównych
kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie
sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3)    udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

4)    określenie liczby członków
Zarządu Głównego oraz wybór Prezesa SITP, pozostałych członków Zarządu Głównego
SITP i ich zastępców, członków Głównego Sądu Koleżeńskiego SITP i Głównej
Komisji Rewizyjnej SITP i ich zastępców, spośród delegatów obecnych na Zebraniu
i nieobecnych, jeżeli ci ostatni wyrazili wcześniej pisemną zgodę na wybór,

5)    uchwalanie regulaminów
Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz
Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,

6)    zatwierdzanie uchwał Zarządu
Głównego w sprawach majątku SITP, podjętych między zwyczajnymi Walnymi
Zebraniami Delegatów,

7)    nadawanie i pozbawianie
członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

8)    podejmowanie uchwał w
sprawach wniesionych przez Zarząd Główny lub delegatów,

9)    podejmowanie uchwał o
zmianie Statutu,

10)podjęcie uchwały o rozwiązaniu SITP.

§ 23

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)    z głosem stanowiącym –
członkowie SITP,

2)    z
głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków
wspierających.

 1. W Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:

1)    z głosem stanowiącym
delegaci Oddziałów wybrani na zwyczajnych Walnych Zebraniach Członków Oddziału
albo Zebraniach Delegatów Kół, według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo
przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, według liczby
członków na koniec roku poprzedzającego termin zwyczajnego Zebrania Delegatów
Oddziałów,

2)    z głosem doradczym – nie
wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Członków Oddziału lub Zebraniach
Delegatów Kół członkowie Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji
Rewizyjnej, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Członkowie Honorowi
oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.

 1. Mandaty delegatów Oddziałów zachowują ważność do następnego
  zwyczajnego

Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania
Delegatów Kół.

§ 24

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub
  Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny SITP zawiadamia członków lub
  delegatów co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
 2. O treści
  proponowanych zmian Statutu, przewidywanych w porządku obrad Walnego
  Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd Główny
  zawiadamia członków lub delegatów w terminie określonym w ust. 1.

3. Obrady Zebrania prowadzone są przez Prezydium
Zebrania powołane spośród delegatów Zebrania, zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Zebranie.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie
  Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek
  Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby ogółu członków Stowarzyszenia w
  terminie do 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne
  Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów
  obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

 1. Zarząd Główny składa się z 11 do 15 członków, w tym Prezesa SITP.
 2. Prezes SITP
  wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie
  Delegatów Oddziałów.
 3. Członkowie
  Zarządu Głównego i ich zastępcy wybierani są przez Walne Zebranie Członków
  lub Zebranie Delegatów Oddziałów.
 4. W przypadku
  powstania wakatu, Zarząd Główny uzupełnia swój skład spośród zastępców
  członków Zarządu Głównego wybranych na Walnym Zebraniu Członków lub
  Zebraniu Delegatów Oddziałów, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez
  nich w wyborach.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1)        reprezentowanie
SITP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)        wybór
delegatów do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz
ich zastępców,

3)        realizacja
uchwał Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów oraz
postanowień Statutu,

4)        uchwalanie
okresowych planów działalności merytorycznej,

5)        współpraca
z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

6)        uchwalanie
regulaminów działalności SITP, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,

7)        zatwierdzanie
projektów preliminarza budżetowego i bilansu,

8)        podejmowanie
uchwał w sprawach finansowych i majątkowych oraz składanie Walnemu Zebraniu
Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ogólnych i finansowych z
działalności SITP, a także zgłaszanie wniosków odnośnie dalszej jego
działalności,

9)        uchwalanie
wysokości składek członkowskich i ich podział,

10)     zwoływanie Walnego
Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,

11)     powoływanie,
zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz koordynowanie

i nadzorowanie ich działalności,

12)     powoływanie sekcji
naukowo – technicznych, komitetów naukowych oraz komisji problemowych stałych i
okresowych, działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd
Główny,

13)     ustanawianie
rzeczoznawców SITP.

14)     organizowanie
konferencji i zjazdów naukowych oraz technicznych, krajowych

i zagranicznych,

15)     uchylanie uchwał
Zarządów Oddziałów niezgodnych z postanowieniami Statutu, uchwałami i
wytycznymi Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów i Zarządu
Głównego lub przepisami prawnymi,

16)     rozpatrywanie odwołań
od uchwał Zarządów Oddziałów i Prezydium Zarządu Głównego SITP,

17)  przyjmowanie i skreślanie członków
wspierających,

18)     występowanie z
wnioskami do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów o
nadanie członkostwa honorowego,

19)  organizowanie różnych form współzawodnictwa
w SITP,

20)   nadawanie odznak honorowych i
dyplomów oraz występowanie o przyznanie

       odznaczeń i
nagród resortowych i państwowych,

21)     podejmowanie uchwał w
sprawie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji
naukowo-technicznych,

22)     powoływanie i
likwidowanie jednostek gospodarczych Stowarzyszenia oraz sprawowanie nadzoru
nad ich działalnością,

23)     zajmowanie stanowiska
w odniesieniu do wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,

24)    podejmowanie uchwał
odnośnie uzyskiwania osobowości prawnej przez Oddziały,

25)  uchwalanie instrukcji finansowej SITP,

26)    podejmowanie innych
czynności związanych z realizacją zadań statutowych nie

zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów,
Głównej Komisji Rewizyjnej

i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z
  wiceprezesów.
  W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia
  Zarządu Głównego odbywają się w okresach zależnych od potrzeb, jednak nie
  rzadziej niż cztery razy w roku, a z prezesami oddziałów w charakterze
  zaproszonych gości nie rzadziej niż dwa razy w
  roku.         

§ 29

 1. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Głównego,
  w skład którego wchodzą: prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz generalny,
  skarbnik oraz dwóch członków.

2. Sekretarz Generalny może być zatrudniony w SITP.
Zakres obowiązków Sekretarza Generalnego oraz możliwość i zasady wynagradzania
członków Zarządu Głównego za wykonywane czynności wymagające dużego nakładu
pracy na rzecz SITP, określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny, z
uwzględnieniem instrukcji finansowej SITP.

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością
  Stowarzyszenia zgodnie
  z regulaminem działalności Prezydium, uchwalonym przez Zarząd Główny
  i jest za swoją działalność odpowiedzialne przed Zarządem Głównym SITP.
 2. Posiedzenia
  Prezydium Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami, ale nie
  rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków.
 2. Główna Komisja
  Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
  i sekretarza.
 3. W przypadku
  powstania wakatu Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład spośród
  dwóch zastępców kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w
  wyborach.
 4. Główna Komisja
  Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem
  Członków lub Zebraniem Delegatów Oddziałów.
 5. Członkowie
  Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w SITP.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)    przeprowadzanie co najmniej
raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej SITP, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej SITP, pod względem celowości,
gospodarności i rzetelności oraz przedstawianie wyników tych kontroli na
posiedzeniach Zarządu Głównego,

2)    zgłaszanie do Zarządu
Głównego wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3)    składanie Walnemu Zebraniu
Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności, z
oceny działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego oraz
Stowarzyszenia jako całości,

4)    przedkładanie Walnemu
Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosku o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

5)    wnioskowanie o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów w
uzasadnionych przypadkach, zgodnie z postanowieniami

§ 25,

6)    współdziałanie z Komisjami
Rewizyjnymi Oddziałów SITP.

§ 32

Przewodniczący lub upoważniony członek Głównej Komisji
Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego, jego
Prezydium oraz innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z głosem
doradczym, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądów Koleżeńskich
Oddziałów.

§ 33

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Prezydium Zarządu
  Głównego zwołania zebrania Zarządu Głównego z podanym przez nią porządkiem
  zebrania.
 2. Zebranie
  Zarządu Głównego zwołane na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej powinno
  odbyć się w terminie do 14 dni od daty doręczenia wniosku na piśmie.

§ 34

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków.
 2. Główny Sąd
  Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę
  i sekretarza.
 3. W przypadku
  ustąpienia członka Głównego Sądu Koleżeńskiego uzupełnia swój skład
  zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów
  Oddziałów.
 4. Główny Sąd
  Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy członków władz SITP
  dotyczące nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
  Stowarzyszenia oraz rozstrzyga spory wynikłe między członkami władz SITP a
  także członkami różnych Oddziałów.
 5. Główny Sąd
  Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu
  Koleżeńskiego Oddziału.
 6. Orzeczenie Sądu
  Koleżeńskiego jako drugiej instancji jest ostateczne.
 7. Od orzeczenia
  Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje prawo
  odwołania się do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów
  Oddziałów
  w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 8. Główny Sąd
  Koleżeński może orzekać następujące kary:

1)    upomnienia,

2)    zawieszenia w prawach
członka SITP na okres od 6 miesięcy do 1 roku,

3)    wykluczenia z grona członków
SITP.

Rozdział V

Oddziały

§ 35

 1. Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu Głównego na wniosek grupy
  co najmniej dwudziestu osób, które złożyły pisemne deklaracje
  przynależności do SITP.
 2. W uchwale, o
  której mowa w ust. 1, Zarząd Główny określa siedzibę Oddziału.
 3. Oddział może
  tworzyć koła.

   

  1. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku Zarządu
   Oddziału, na mocy uchwały Zarządu Głównego SITP. Wniosek o wpis oraz
   wniosek o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego składa
   Zarząd Główny SITP.
  2. Oddział może
   występować z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej, gdy
   w ostatnich dwóch latach nie wykazał straty w swoim sprawozdaniu
   finansowym oraz uzyskał pozytywną ocenę Komisji Rewizyjnej Oddziału i
   Zarządu Głównego w zakresie działalności statutowej.
  3. Oddział, po
   uzyskaniu osobowości prawnej, może prowadzić działalność
   gospodarczą,
   z której dochód przeznaczony jest do realizacji celów statutowych
   SITP. Dochód ten podlega podziałowi na część bezpośrednio wykorzystywaną
   w Oddziale oraz część przekazywaną do Zarządu Głównego na cele wspólnej
   działalności SITP. Zasady tego podziału są ustalane w instrukcji
   finansowej SITP.
  4. Oddział
   posiadający osobowość prawną, o którym mowa w ust. 6, prowadzi
   działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
   przepisami.
  5. W przypadku
   gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące
   lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub/i Statutu SITP, Zarząd
   Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego na okres
   jednego roku.
  6. Warunki
   powoływania i funkcjonowania zarządu komisarycznego oraz likwidacji
   Oddziału posiadającego osobowość prawną przeprowadza się zgodnie z ustawą
   – Prawo
   o Stowarzyszeniach.

§ 36

 1. Władzami Oddziału są:

1)    Walne Zebranie Członków
Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół w Oddziałach powyżej stu członków,

2)    Zarząd Oddziału,

3)    Komisja Rewizyjna Oddziału,

4)    Sąd Koleżeński Oddziału.

 1. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
  głosowaniu
  tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków
  Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.

§ 37

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub
  Zebranie Delegatów Kół, które mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym
  Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
  Oddziału a z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele
  członków wspierających.
 3. W Zebraniu
  Delegatów Kół biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Kół wybrani na
  Walnych Zebraniach Członków Kół, według klucza wyborczego uchwalanego
  każdorazowo przez Zarząd Oddziału, z uwzględnieniem zasady
  proporcjonalności, według liczby członków na koniec roku poprzedzającego
  termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, a z głosem
  doradczym nie wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Kół członkowie
  Zarządu Oddziału, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
  i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz zaproszeni goście,
  w tym przedstawiciele członków wspierających.
 4. Wybory
  delegatów Kół na Zebranie Delegatów Kół przeprowadza się na zwyczajnych
  Walnych Zebraniach Członków Kół w roku, w którym planowane jest Zebranie
  Delegatów Kół, nie później niż 2 miesiące przed jego terminem.
 5. Mandaty
  delegatów Kół zachowują ważność do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania
  Członków Koła.
 6. O terminie,
  miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania
  Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co
  najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania. Zawiadomienie o
  zebraniu powinno zawierać dwa terminy rozpoczęcia tego zebrania w danym
  dniu.

7. Obrady Zebrania prowadzone są przez Prezydium
Zebrania powołane spośród delegatów Zebrania, zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Zebranie.

§ 38

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne
  Zebranie Delegatów Kół może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego,
  Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub połowy
  członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne
  Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół
  zwołuje Zarząd Oddziału z powiadomieniem Zarządu Głównego,
  w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad
  sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie,
  miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
  lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia jego
  uczestników co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 39

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół oraz
  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie
  Delegatów Kół jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie
  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w
  drugim terminie przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby członków
  uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub
  Zebrania Delegatów Kół oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
  lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Kół zapadają zwykłą większością
  głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów, decyduje głos
  przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybory władz
  Oddziału przeprowadzone są w głosowaniu tajnym lub jawnym. Głosowanie
  jawne odbywa się na żądanie co najmniej połowy liczby członków.

§ 40

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub
Zebrania Delegatów Kół należy:

1)    uchwalanie kierunków
działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu

i uchwałami władz SITP.

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie
sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału,

3)    udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4)    określenie liczby członków
Zarządu Oddziału oraz wybór Prezesa Oddziału, pozostałych członków Zarządu
Oddziału i ich zastępców, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
Oddziału i ich zastępców, spośród delegatów obecnych na Zebraniu i nieobecnych,
jeżeli ci ostatni wyrazili wcześniej pisemną zgodę na wybór. Walne Zebranie
Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół może w tajnym głosowaniu zmienić
tryb wyboru Prezesa – poprzez wybór Prezesa spośród członków Zarządu Oddziału.

5)    wybór delegatów na Zebranie
Delegatów Oddziałów,

6)    uchwalenie regulaminu
Zebrania.

§ 41

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 11 członków, w tym Prezes
  Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału
  odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału lub Zebraniem
  Delegatów Kół i przed Zarządem Głównym za swoją działalność.
 3. W przypadku
  powstania wakatu Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład spośród zastępców
  członków Zarządu Oddziału wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału
  lub Zebraniu Delegatów Kół, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez
  nich w wyborach.
 4. W przypadku
  powstania wakatu na funkcji Prezesa Oddziału, wybranego bezpośrednio przez
  Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół, Zarząd
  Oddziału bez zbędnej zwłoki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
  Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół, celem wyboru Prezesa
  Oddziału, w terminie określonym w § 38 ust. 2. W przypadku kiedy Prezes
  wybierany był spośród członków Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału dokonuje
  wyboru Prezesa ze swojego składu.

§ 42

Do kompetencji Zarządu Oddziału SITP należy:

1)    reprezentowanie Oddziału na
zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)    kierowanie działalnością
Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków
lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Walnego Zebrania Członków Oddziału lub
Zebrania Delegatów Kół, uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego oraz
regulaminem Oddziału,

3)    współdziałanie z Zarządami
Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych zrzeszonych w NOT, zgodnie z
wytycznymi Zarządu Głównego SITP,

4)    przyjmowanie członków
zwyczajnych i ich skreślanie za zaleganie z opłatą składek członkowskich,

5)    powoływanie i rozwiązywanie
kół oraz zespołów specjalistycznych,

6)    składanie wniosku do Zarządu
Głównego o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej,

7)    powoływanie jednostek
gospodarczych w przypadku gdy Oddział posiada osobowość prawną,

8)    zarządzanie majątkiem
Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,

9)    ustalanie zasad dotyczących
wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Kół Oddziału,

10)zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub
Zebrania Delegatów Kół,

11)przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz
występowanie z wnioskami

o nadanie odznak honorowych SITP i NOT, dyplomów,
odznaczeń i nagród państwowych i resortowych,

12)zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach
zatwierdzonego przez Zarząd Główny preliminarza Oddziału w ramach specjalnych
pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny,

13)koordynowanie zbierania składek członkowskich,
opracowywanie planu pracy, preliminarzy i przedkładanie ich do zatwierdzenia
Zarządowi Głównemu, sporządzanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz
bilansów,

14)organizowanie pomocy koleżeńskiej,

15)przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 43

 1. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona pięcioosobowe Prezydium w
  składzie:
  prezes Oddziału, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
 2. Sekretarz może
  być zatrudniony w Oddziale. Zakres obowiązków Sekretarza oraz możliwość i
  zasady wynagradzania członków Zarządu Oddziału za wykonywane czynności
  wymagające dużego nakładu pracy na rzecz Oddziału, określa regulamin
  uchwalony przez Zarząd Oddziału, z uwzględnieniem instrukcji finansowej
  SITP.
 3. Uchwały
  Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy
  obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa lub
  jednego
  z wiceprezesów.
 4. W razie
  równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 44

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie
  rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia
  Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących kół w charakterze
  zaproszonych gości powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.
 3. Posiedzenia
  Prezydium Zarządu Oddziału powinny odbywać się w zależności od potrzeb,
  nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

§ 45

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów
  przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości
  głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Przy
  podejmowaniu uchwał Zarządu Oddziału stosuje się zasady określone w § 20
  ust. 5, odpowiednio.

§ 46

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Komisja
  Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
  i sekretarza.
 3. W przypadku
  ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej Oddziału uzupełnia swój skład
  zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie
  Delegatów Kół.
 4. Komisja
  Rewizyjna Oddziału za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym
  Zebraniem Członków Oddziału lub Zebraniem Delegatów Kół.
 5. Członkowie
  Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
  Oddziału.

§ 47

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)    przeprowadzenie co najmniej
raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Oddziału, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
gospodarności i rzetelności oraz występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z dokonanych kontroli,

2)    przedkładanie Zarządowi
Głównemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z
postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami,

3)    składanie na Walnym Zebraniu
Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół sprawozdania z oceną działalności
merytorycznej, organizacyjnej i finansowej wraz

z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu
Oddziału,

4)    występowanie do Zarządu
Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania

w przypadku nie wywiązywania się Zarządu Oddziału ze
swoich obowiązków.

§ 48

Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji
Rewizyjnej ma prawo brać udział

w zebraniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium oraz w
zebraniach zespołów

specjalistycznych i kół z głosem doradczym.

§ 49

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo zażądać od Prezydium Zarządu
  Oddziału zwołania zebrania Zarządu Oddziału z podanym przez nią porządkiem
  dziennym.
 2. Zebrania
  Zarządu Oddziału zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału powinny
  odbywać się w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania na piśmie.

§ 50

 1. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozpatrywania i
  rozstrzygania spraw członków SITP dotyczących nieprzestrzegania Statutu,
  regulaminów i uchwał władz SITP oraz rozstrzygania sporów wynikłych
  pomiędzy członkami w obrębie Oddziału.
 2. Od orzeczenia
  Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania się w terminie 30
  dni od otrzymania orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego
  orzeczenie jest ostateczne.
 3. Postanowienie §
  34 ust. 8 stosuje się odpowiednio do spraw pozostających w kompetencji
  Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 51

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Sąd Koleżeński
  Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. W przypadku
  ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego Oddziału uzupełnia swój skład
  zastępcą wybranym przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie
  Delegatów Kół.

Rozdział VI

Koła

§ 52

 1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną SITP.
 2. Koło SITP
  powoływane jest uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek grupy co najmniej
  dziesięciu osób, które złożyły pisemną deklarację przynależności do SITP.
 3. Koła mogą być
  terenowe, zakładowe lub międzyzakładowe i działają na podstawie regulaminu
  uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 53

 1. Władzami Koła SITP są:

1)    Walne Zebranie Członków
Koła,

2)    Zarząd Koła.

 1. Kadencja Zarządu Koła trwa pięć lat.

§ 54

 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji
  Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1)    uchwalanie kierunków
działania Koła na danym terenie zgodnie ze Statutem, wytycznymi i uchwałami
władz Oddziału,

2)    rozpatrywanie i przyjmowanie
sprawozdań z działalności Zarządu Koła,

3)    udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek przewodniczącego Zebrania Członków Koła,

4)    wybór członków Zarządu Koła,

5)    wybór delegatów na Zebranie
Delegatów Kół według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd
Oddziału.

§ 55

 1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, zawiadamiając
  członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed
  terminem zwołania Zebrania.
 2. W Walnym
  Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy
  członkowie koła a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 56

 1. Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera się
  przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Do zadań
  Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim
  terenie, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji członków
  Stowarzyszenia, propagowania problematyki ochrony przeciwpożarowej oraz
  popularyzowania działalności SITP.
 3. Zarząd Koła
  reprezentuje swoich członków wobec władz terenowych, zgłasza wnioski do
  Zarządu Oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbiera
  składki członkowskie, inicjuje formy pomocy dla swoich członków, składa
  sprawozdania ze swojej działalności na ogólnych zebraniach Kół i okresowo
  Zarządowi Oddziału.

Rozdział VII

Majątek SITP

§ 57

Majątek SITP stanowią ruchomości, nieruchomości i
fundusze.

§ 58

Na fundusze SITP składają się:

1)  składki członków indywidualnych i
wspierających,

2)  dotacje, darowizny, zapisy,

3)  dochody z działalności własnej

4)  dochody z działalności gospodarczej
jednostek gospodarczych powołanych przez SITP.

§ 59

1.    Dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą również poprzez podmioty gospodarcze powołane przez Zarząd Główny
lub przez Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną, ze stu procentowym
udziałem SITP.

2.    Dochody z
działalności własnej mogą pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej, w
tym przez podmioty gospodarcze powołane przez Zarząd Główny SITP lub przez
Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną, ze stu procentowym udziałem
SITP obejmującej w szczególności:

1)    organizowanie konferencji,
sympozjów, seminariów i szkoleń,

2)    prowadzenie działalności
eksperckiej, doradczej i usługowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

3)    działalność wydawniczą.

§ 60

 1. Majątkiem SITP dysponuje Zarząd Główny SITP, który może udzielać w
  tym zakresie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów.
 2. Majątkiem
  Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału,
  z uwzględnieniem postanowień § 35 ust. 6 Statutu.

§ 61

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących majątku SITP
  wymagane są dwa podpisy spośród następujących uprawnionych członków
  Zarządu Głównego: prezesa, wiceprezesów i sekretarza generalnego, za
  wyjątkiem dokumentów przekazanych do kompetencji skarbnika Zarządu
  Głównego i głównego księgowego.
 2. Zarząd Oddziału
  składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych na podstawie
  i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny, z
  zastrzeżeniem ust. 4.
 3. Zarząd Główny
  nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań
  zarządów oddziałów zawartych bez zgody Zarządu Głównego.
 4. W Oddziałach
  mających osobowość prawną do składania oświadczeń woli w sprawach
  dotyczących majątku własnego Oddziału uprawnieni są działający łącznie
  dwaj członkowie Zarządu Oddziału spośród następujących osób: prezesa
  Oddziału, wiceprezesów i sekretarza Oddziału, z wyjątkiem spraw
  przekazanych do kompetencji skarbnika Oddziału i głównego księgowego.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się
Stowarzyszenia

§ 62

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne
Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów większością dwóch trzecich
głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.

§ 63

Wnioski w sprawie zmiany Statutu powinny być zgłaszane
do Zarządu Głównego

w terminie do pięciu miesięcy przed Walnym Zebraniem
Członków lub Zebraniem Delegatów Oddziałów.

§ 64

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów
Oddziałów większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do
głosowania.

§ 65

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia uchwałę o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub
Zebranie Delegatów Oddziałów.

*

Tekst jednolity Statutu przyjęty
Uchwałą Nr 2 III Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów SITP z dnia 15
marca 2018 roku.