Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

 STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA

ODDZIAŁ W ŁODZI

Pobierz klauzulę

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej RODO) informujemy, że:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, NIP: 526-000-10-74 (zwanym dalej Stowarzyszeniem), email: sitp@sitp.lodz.pl.

2.      Przetwarzamy wyłącznie dane, które:

a)      zostały przez Państwa udostępnione dobrowolnie na podstawie zgody (deklaracji wstąpienia do Stowarzyszenia) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. d RODO;

b)      przetwarzamy dane na podstawie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w związku z członkostwem lub ubieganiem się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Zakres przetwarzanych danych wynika z treści Statutu Stowarzyszenia inżynierów i Techników Pożarnictwa uchwalonego przez III NZDO SITP w dniu 15 marca 2018 r. oraz z Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;

c)     prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f.  RODO.

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      realizacji obowiązków ustawowych oraz statutowych przez Stowarzyszenie;

b)      przekazywania Państwu informacji związanych z prowadzoną działalnością, jej promocją, wysyłką ofert świadczonych usług (w tym: szkoleniowych, konferencyjnych, organizacji konkursów i innych aktywności Stowarzyszenia);

c)      wydawania czasopism oraz innych publikacji, w tym pisma Stowarzyszenia oraz newsletterów;

d)      tworzenia statystyk, zestawień, podsumowań jak i w celach historycznych
i archiwalnych.

 

4.      Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy administracji publicznej, poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji, jak również inne instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia w celu realizacji usługi/usług – w szczególności usługi obsługi informatycznej.

5.      W odniesieniu do danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z bieżącą działalnością Stowarzyszenia (np. publikacji prasowych, udziału w działalności Stowarzyszenia, korzystania z różnych form wsparcia) podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda.

6.      Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności.

7.      Stowarzyszenie przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie osoby upoważnione. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Łodzi ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź NIP: 526-000-10-74, email: sitp@sitp.lodz.pl.

8.      Posiadacie Państwo prawo uzyskania informacji, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia danych, a także zapomnienia. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia.

9.      Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu.

11.  Stowarzyszenie nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.

12.  Brak sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych traktowany jest jako Państwa zgoda na powyższe. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sitp@sitp.lodz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy, wpisując w temacie wiadomości „RODO”.